Privacystatement Voedselbank Den Helder en omstreken

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom vertellen wij u in dit document hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken ('verwerken').

Persoonsgegevens
Wanneer u na indicatie door Mee/de Wering klant wordt van de Voedselbank, vragen wij u in elk geval om uw contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum van ouders en kinderen. We hebben geboortedata van kinderen nodig zodat zij in aanmerking kunnen komen voor een pakket van de Stichting 'Jarige Job' en eventuele andere acties, speciaal voor kinderen. Wij vragen niet naar uw bankrekeningnummer en uw BSN nummer.
Wanneer u als vrijwilliger bij een Voedselbank wilt meehelpen, verwerken wij uw contactgegevens in een lijst die alleen onder de vrijwilligers verspreid wordt.
Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank, verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer. Wij noteren ook of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
Wij verwerken ook uw contactgegevens als u leverancier bent aan de Voedselbank.
De Voedselbank zorgt voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij houden we ons altijd aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is en wij hiervoor van u toestemming hebben gekregen. U kunt uw toestemming altijd intrekken.
Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en om misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk te voorkomen. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast controleren we regelmatig onze beveiligingsmaatregelen. Indien nodig passen wij die aan, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk. In de meeste gevallen betekent dit dat we de gegevens bewaren totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent. Wij streven ernaar uw gegevens niet langer dan een jaar te bewaren.

Rechten
Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht op een kopie van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij die hebben verzameld of verwerkt, verwijderen wij ze uit onze bestanden. Wanneer wij dit naar uw mening niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zijn dan niet langer bij ons bekend.
U heeft op grond van de wet de mogelijkheid ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten (dit is het recht op beperking). Wij mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen en klachten
Heeft u nog vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wilt u gebruik maken van een of meer van de beschreven rechten of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onderstaand adres:
Voedselbank Den Helder e.o.
p/a Lauwerszeestraat 28, 1784 BD Den Helder, telefoon 06-21540708,
e-mail: info@voedselbankdenhelder.nl.
Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.
Mochten wij samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Integriteit
Voedselbank Den Helder wil iedere vrijwilliger een veilige werkomgeving bieden. Mocht je toch te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of geweld op de werkvloer dan kun je natuurlijk naar je leidinggevende of een bestuurslid gaan, maar kun je ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Voedselbank Den Helder maakt vanuit Voedselbanken Nederland gebruik van een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen kijken jullie naar wat je nodig hebt om je werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier te kunnen doen. Jij houdt zelf de regie over het proces en de vertrouwenspersoon staat je daarin bij. De vertrouwenspersoon is er ook voor integriteitskwesties die jou wellicht niet persoonlijk raken, maar wel klanten, collega’s en/of de organisatie zoals bijvoorbeeld fraude en diefstal.

Via de volgende link kun je zien met wie je contact kunt opnemen: Integriteit en vertrouwenspersoon