Doelstelling

In de statuten van de stichting is de doelstelling van de Voedselbank als volgt weergegeven: “Het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder in de regio Den Helder.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Het betrekken van voedsel van de Voedselbank Nederland, gevestigd te Rotterdam, via een verdeelpunt in de provincie Noord Holland;
  2. het verzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen (bijvoorbeeld uit overproductie van bedrijven) om deze en het verkregen voedsel als onder 1 bedoeld, kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien dan wel aan instellingen/organisaties die deze personen ondersteunen;
  3. de onder 2 bedoelde personen zodanige ondersteuning te bieden dat zij na een periode van maximaal drie jaar weer in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien;
  4. voorts het verrichten van al hetgeen met (het bereiken van) de doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”